čtvrtek 20. března 2014

Update / Aktualizace

Last year was crazy and I did not have time to keep the blog updated. I hope it will get better this time. I returned back updated beers section where you can read about all batches brewed in 2013. Soon I will add what is new this year.

Minulý rok byl šílený a nebyl moc čas udržovat blog aktuální. Tentokrát to bude doufám lepší. Vrátil jsem zpět sekci piv, kde si můžete přečíst o všech várkách uvařených v roce 2013. Brzy přidám i novinky z tohoto roku.

Holiday Ale / Vánoční speciál


Special gift beer for all loved ones. The combination of four spices makes this brown ale ideal drink for cold winter evenings.

Beer was aged in bottles for a month, then delivered to Santa Claus. However several bottles left and it has been found during their consumption that the older the beer is, the finer and better. So the next batch will be therefore cooked much earlier.

Ingredients:
water, malts (pale ale, munich, caraamber, caraaroma, carafa II), hops (premiant, cascade), spices (orange peel, cinnamon, cloves, ginger), yeast

Speciální dárkové pivo pro všechny blízké. Kombinace čtyř koření dělá z tohoto brown ale ideální pití pro chladné zimní večery.

Pivo zrálo v lahvích měsíc, poté bylo odevzdáno ježíškovi. Nekolik lahví však zůstalo a při jejich konzumaci bylo zjištěno, že čím starší pivo je, tím je jemnější a lepší. Příští várka bude proto uvařena mnohem dříve.

Složení:
voda, slady (pale ale, mnichov, caraamber, caraaroma, carafa II), chmel (premiant, cascade), koření (pomerančová kůra, skořice, hřebíček, zázvor), kvasnice

Tropical Warrior autumn edition / Tropický bojovník podzimní edice

The summer IPA was great, so why not to brew it again for the end of the summer? Of course, with a little modifications, where higher bitterness and alcohol were preferred.

The beer was naturaly carbonated and aged in keg for 3 weeks.

Ingredients:
water, malts (pilsner, carapils, carared, caraamber, munich), hops (warrior, cascade, citra, simcoe), yeast

Letní IPA byla skvělá, tak proč ji neuvařit i na konec léta? Samozřejmě s malými změnami, kde šlo především o vyšší hořkost a více alkoholu.

Pivo bylo přírodně nasyceno a zrálo v sudu 3 týdny. 

Složení:
voda, slady (plzeňský, carapils, carared, caraamber, mnichovský), chmely (warrior, cascade, citra, simcoe), kvasnice

Black Roses One Red / Černé růže jedna červená

Second version of the brown ale brewed before half a year. This time with a slightly different malts and hops and their balance. Also newly cleared by irish moss.

The beer was aged in bottles for 1 month. Hop fruitiness isn't so dominant as before and malt body and coffee taste are the winner this time. Also it is perfectly clear and shows its nice mahagon color.

Ingredients:
water, malts (pilsner, caraamber, caraaroma, carafa I), hops (premiant, cascade, willamette), yeast

Druhá verze brown ale uveřeného před půl rokem. Tentokrát s trochu jimými slady a chmely a vyvážením. Navíc nově pročištěno irským mechem.

Pivo zrálo v lahvích měsíc. Chmelová ovocnost nevyniká tak jako předtím a tentorkát vyhrává sladové tělo a kávová chuť. Navíc je perfektně čisté a ukazuje tak svoji krásnou mahagonovou barvu.

Složení:
voda, slady (plzeňský, caraamber, caraaroma, carafa I), chmely (premiant, cascade, willamette), kvasnice
So Good Wheat 2nd edition / Moc dobrý pšeničný podruhé

Just a second attempt to brew Bavarian Hefeweizen, this time with proper classic wheat. And maybe also with better procedure.

This beer was one of the two which were kegged for the first time. It ended completly different than the frist attempt. This one was really nice draft wheat, with nice yellow color, banana flavor and creamy white head.

Ingredients:
water, malts (wheat, dark wheat, pilsner), hops (Hallertau), yeast

Pouze druhý pokus uvařit Bavorskou pšenici, tentokrát ale se správným sladem. A možná také lepším postupem.

Toto pivo bylo jedním ze dvou, které byly poprvé stočeny do sudu. Dopadlo úplně jinak nez při prvním pokusu. Tohle byla opravdu hezká točená pšenice, pěkně žluté barvy, s banánovou chutí a krémovou bílou pěnou.

Složení:
voda, slady (pšeničný, pšeničný tmavý, plzeňský), chmely (Hallertau), kvasniceTropical Warrior / Tropický bojovník

The summer was behind the door and thirsty days before us. Something refreshing was needed. This India Pale Ale, loaded with citrusy hops was the right choice.

The name represents the main bittering hops and fruits overflowing from the glass.

The beer was naturaly carbonated and aged in keg for 3 weeks. The summer was hot, so it didn't last too long. Nice orange color, moderate bitterness and lovely mandarin aroma and taste were tempting.

Ingredients:
water, malts (pale ale, carapils, caraamber, munich), hops (warrior, citra, simcoe), yeast

Léto bylo za dveřmi a horké dny před námi. Bylo potřeba něco osvěžujícího. Tento India Pale Ale, nacpaný citrusovými chmely byl ta správná volba.

Název představuje hlavní hořký chmel a ovoce přetékající ze sklenice.

Pivo bylo přírodně nasyceno a zrálo v sudu 3 týdny. Léto bylo horké a tak moc dlouho nevydrželo. Krásná oranžová barva, přiměřená hořkost a překrásná vůně a chuť mandarinek byla lákavá.

Složení:
voda, slady (pale ale, carapils, caraamber, mnichovský), chmely (warrior, citra, simcoe), kvasniceSo Good Wheat / Moc dobrý pšeničný

Which beer girls likes the most? Wheat, of course! So every brewmaster should brew one ASAP!

Simple classic recipe for Bavarian Hefeweizen was used, only with one change - dark wheat instead of classic one. It was not mentioned like that, but this was only wheat in the shop, so better dark than nothing.

The beer was aged for 2 weeks. In this early state, it was close to the wheat taste with a light sweetness on the background. Later, wheat taste was lost and it turned into lager. A few bottles which left after half a year were drinkable, but not too much good.

The whole process of brewing and bottling can be seen in the video in the gallery.

Ingredients:
water, malts (dark wheat, pilsner), hops (Hallertau), yeast

Jaké pivo mají holky nejraději? Samozřejmě pšenici! Takže každý sládek by měl nějakou uvařit co nejdříve!

Byl použit jednoduchý klasický recept na bavorskou pšenici, ovšem s jednou změnou - tmavá pšenice místo klasické. Nebyl to záměr, ale byla to jediná dostupná pšenice v obchodě, takže lepší tmavá než žádná.

Pivo zrálo 2 týdny. V této rané fázi chutnalo skoro jako pšeničné s lehkou sladkostí na pozadí. Později se pšeničná chuť vytratila a pivo se změnilo v ležák. Pivo v pár lahví které po půl roce zůstaly bylo pitelné, ale nepříliš dobré.

Složení:
voda, slady (pšeničný tmavý, plzeňský), chmely (Hallertau), kvasnice